Dataskydd

Dataskyddsförklaring

1. Dataskydd vid en anblick

Allmänna anvisningar

Följande anvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla data med vilka du personligen kan identifieras. Utförlig information om dataskydd hittar du i vår dataskyddsförklaring listad under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du kan hitta dess kontaktuppgifter i avsnittet ”Information om den ansvariga enheten” i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina data?

Dina data samlas in dels genom att du ger oss dem. Detta kan t.ex. vara data som du fyller i ett kontaktformulär.

Andra data samlas in automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen genom våra IT-system. Detta är framför allt tekniska data (t.ex. internetwebbläsare, operativsystem eller tidpunkten för sidvisningen). Insamlingen av dessa data sker automatiskt så snart du kommer in på denna webbplats.

Vad använder vi dina data till?

En del av datan samlas in för att säkerställa en felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du gällande dina data?

Du har alltid rätten att få gratis information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätten att begära korrigering eller radering av dessa data. Om du har gett ditt samtycke till databehandling, kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Dessutom har du rätten att under vissa omständigheter begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att klaga hos den ansvariga tillsynsmyndigheten.

För detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd kan du alltid kontakta oss.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

När du besöker denna webbplats kan ditt surfande beteende analyseras statistiskt. Detta görs huvudsakligen med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsförklaring.

2. Hosting

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Externt hosting

Denna webbplats är externt hostad. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på servern/servrarna hos webbhotellet. Detta kan framför allt gälla IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatstillgångar och andra data genererade via en webbplats.

Externt hosting sker för att uppfylla kontraktet gentemot våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 par. 1 lit. b DSGVO) och i intresse av en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt online-erbjudande genom en professionell leverantör (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO). Om lämpligt samtycke har begärts sker bearbetningen uteslutande på grundval av Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO och § 25 par. 1 TTDSG, förutsatt att samtycket innefattar lagring av cookies eller åtkomst till information på användarens terminalenhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) i enlighet med TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Vår/våra webbhotell kommer endast att behandla dina data i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla sina åtaganden och följa våra instruktioner gällande dessa data.

Vi använder följande webbhotell:

domainfactory GmbH
Oskar-Messter-Str. 33
85737 Ismaning

Behandling på uppdrag

Vi har ingått ett avtal om behandling på uppdrag (AVV) med ovanstående leverantör. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagen, som säkerställer att han behandlar de personuppgifter som våra webbplatsbesökare endast enligt våra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

3. Allmänna anvisningar och obligatorisk information 

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket allvarligt. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas in olika personuppgifter. Personuppgifter är data med vilka du personligen kan identifieras. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och för vilket syfte detta sker.

Vi vill påpeka att dataöverföring över internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av data från tredje part är inte möjligt.

Information om den ansvariga myndigheten

Den myndighet som är ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

Subway Vermietungs- und Servicegesellschaft mbH

Siegburger Straße 229 c

50679 Köln

Telefon: +49 (0) 800/782 92 93
E-post:

Ansvarig myndighet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringsperiod

Såvida ingen specifik lagringsperiod har angetts inom denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att vara kvar hos oss tills ändamålet för databehandlingen upphör. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina data att raderas, såvida vi inte har några andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelslagringstider); i det sistnämnda fallet kommer radering att ske när dessa skäl inte längre föreligger.

Allmänna anvisningar om de rättsliga grunderna för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling, behandlar vi dina personuppgifter baserat på Art. 6.1 a DSGVO eller Art. 9.2 a DSGVO, om speciella datakategorier enligt Art. 9.1 DSGVO behandlas. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredje länder sker databehandlingen dessutom baserat på Art. 49.1 a DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgång till information i din enhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), sker databehandlingen också baserat på § 25.1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina data är nödvändiga för att uppfylla ett kontrakt eller för att genomföra förkontraktuella åtgärder, behandlar vi dina data baserat på Art. 6.1 b DSGVO. Dessutom behandlar vi dina data om detta är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet baserat på Art. 6.1 c DSGVO. Databehandling kan även ske på grundval av vårt legitima intresse enligt Art. 6.1 f DSGVO. De relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall kommer att informeras om i de följande avsnitten av denna dataskyddsförklaring.

Meddelande om dataöverföring till USA och andra tredje länder

Vi använder verktyg från företag som har sitt säte i USA och andra tredjeländer som inte har tillräckligt dataskydd. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredje länder och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan en dataskyddsnivå jämförbar med EU inte garanteras. Till exempel är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter, utan att du som den berörda personen kan vidta rättsliga åtgärder mot det. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla, utvärdera och permanent lagra dina data på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har ingen påverkan på dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Den laglighet av databehandling som utförts fram till återkallandet påverkas inte av återkallandet.

Rätt att invända mot insamling av data i speciella fall och mot direktmarknadsföring (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAR PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV SKÄL SOM UPPSTÅR FRÅN DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR EN PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE RÄTTSGRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAR PÅ FINNER DU I DENNA DATASKYDDSPOLICY. OM DU GÖR INVÄNDNING, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, MED MINDRE VI KAN BEVISA TUNGA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÖVERVÄGER DINA INTRESSER, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HANTERA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 ABS. 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTMARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING I DEN MÅN DET ÄR KOPPLAT TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU GÖR INVÄNDNING, KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER EFTERÅT INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet

Om det förekommer överträdelser av GDPR har de registrerade rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen har ägt rum. Rätten att lämna in klagomål finns utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal överförda till dig eller en annan person i ett vanligt maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig part, kommer detta endast att göras i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, radering och rättelse

Du har enligt gällande lagstiftning rätt att när som helst kostnadsfritt begära information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och eventuellt rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss med frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • Om du bestrider korrektheten av dina personuppgifter som är lagrade hos oss, behöver vi normalt tid för att undersöka detta. Under tiden har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/fortsätter olagligt kan du begära begränsning av behandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
  • Om du har lämnat in en invändning enligt Art. 21.1 GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det inte är klart vilka intressen som väger tyngst, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter – förutom att de lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller skydda rättigheterna hos en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl som rör ett viktigt allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

För att säkerställa säkerheten och skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna sida SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i webbläsarraden.

När SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte data som du skickar till oss läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras enligt Impressum-förpliktelsen för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial motsägs härmed. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam, till exempel genom spam-e-post.

4. Datinsamling på denna webbplats 

Cookies

Våra webbsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små datafiler som inte skadar din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du själv tar bort dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

I vissa fall kan även cookies från tredjepartsföretag lagras på din enhet när du besöker vår sida (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller för dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för att hantera betalningstjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att analysera användarbeteende eller visa annonser.

Cookies som är nödvändiga för att genomföra elektronisk kommunikation, tillhandahålla specifika funktioner som du önskar (t.ex. varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grundval av Art. 6.1.f GDPR, om ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för att tekniskt kunna leverera sina tjänster utan fel och optimera dem. Om samtycke har begärts för lagring av cookies och liknande tekniker, behandlas uppgifterna endast på grundval av detta samtycke (Art. 6.1.a GDPR och § 25.1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när cookies placeras, tillåta cookies endast i enskilda fall, neka cookies för vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies vid stängning av webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig separat inom ramen för denna integritetspolicy och eventuellt begära ditt samtycke.

Samtycke med Cookiebot

Vår webbplats använder sig av Cookiebots samtyckesteknologi för att inhämta ditt samtycke för att lagra vissa cookies på din enhet eller använda vissa tekniker och dokumentera detta i enlighet med integritetsskydd. Leverantör av denna teknologi är Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark (i fortsättningen ”Cookiebot”).

När du besöker vår webbplats upprättas en anslutning till Cookiebots servrar för att inhämta ditt samtycke och andra förklaringar om cookie-användningen. Därefter lagrar Cookiebot en cookie i din webbläsare för att kunna koppla samman ditt givna samtycke eller dess återkallelse. De insamlade uppgifterna lagras tills du begär att de ska raderas, tar bort Cookiebot-cookien själv eller syftet med datalagringen upphör. Obligatoriska lagringskrav enligt lag påverkas inte.

Användningen av Cookiebot görs för att inhämta de lagligt föreskrivna samtycken för användningen av cookies. Rättslig grund för detta är Art. 6.1.c GDPR.

Serverloggfiler

Tjänsteleverantören för webbplatsen samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Detta inkluderar:

  • Webbläsartyp och -version
  • Operativsystem
  • Referrer-URL
  • Värdnamn för den åtkommande datorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data sammanförs inte med andra datakällor.

Insamlingen av dessa data baseras på Art. 6.1.f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att tekniskt korrekt visa och optimera webbplatsen – för detta måste serverloggfiler samlas in.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har angett där, att sparas hos oss för att hantera förfrågan och för eventuella uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa data görs på grundval av Art. 6.1.b GDPR om din förfrågan är kopplad till uppfyllande av ett avtal eller om det krävs för att genomföra förkontraktuella åtgärder. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som skickas till oss (Art. 6.1.f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6.1.a GDPR) om det begärs; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad hantering av din förfrågan). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive all personlig information som framkommer (namn, förfrågan), att sparas och behandlas av oss för att kunna hantera ditt ärende. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa data görs på grundval av Art. 6.1.b GDPR om din förfrågan är kopplad till uppfyllande av ett avtal eller om det krävs för att genomföra förkontraktuella åtgärder. I alla andra fall är behandlingen baserad på vårt berättigade intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som skickas till oss (Art. 6.1.f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6.1.a GDPR) om det begärs; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att förbli hos oss tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad hantering av ditt ärende). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte.

5. Analyse-Tools och annonsering

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som vi använder för att integrera spårnings- eller statistikverktyg och andra teknologier på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte användarprofiler, lagrar inte cookies och utför inte egna analyser. Dess huvudsakliga syfte är att hantera och leverera de verktyg som integreras genom det. Google Tag Manager samlar emellertid in din IP-adress, som också kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Användningen av Google Tag Manager grundas på artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen (DSGVO). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att snabbt och enkelt integrera och hantera olika verktyg på sin webbplats. Om samtycke har erhållits, behandlas informationen endast enligt artikel 6.1.a i DSGVO och § 25.1 i den tyska lagen om telemedia (TTDSG), om samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information på användarens enhet (t.ex. enhetsfingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics möjliggör för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsbesökare. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som till exempel sidvisningar, tid spenderad på sidan, använda operativsystem och användarens ursprung. Denna information associeras med användarens enhet och inte med en användar-ID.

Dessutom kan vi med Google Analytics spela in mus- och scrollrörelser samt klick från användaren. Google Analytics använder också olika modelleringsmetoder för att komplettera insamlade data och använder maskininlärningstekniker för dataanalys.

Google Analytics använder tekniker som möjliggör identifiering av användaren för analys av användarbeteende (t.ex. cookies eller enhetsfingerprinting). Informationen om användningen av denna webbplats som samlas in av Google överförs vanligtvis till en server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (DSGVO) och § 25.1 i den tyska lagen om telemedia (TTDSG). Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföringen av data till USA grundas på de standardavtalsklausuler som utfärdats av Europeiska kommissionen. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymisering på denna webbplats. Det innebär att din IP-adress kommer att förkortas av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsoperatören kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsanvändning och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs via Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra data som Google har.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra insamling och bearbetning av dina data av Google genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ytterligare information om hanteringen av användardata i Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” i Google Analytics för att kunna visa relevanta annonser inom det Google-annonseringsnätverket till webbplatsbesökarna. Detta gör det möjligt att skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa data kommer från Google’s intressebaserad annonsering samt besöksdata från tredje parter. Dessa data kan inte kopplas till en specifik person. Du kan när som helst inaktivera denna funktion genom att ändra inställningarna för annonser i ditt Google-konto eller generellt förhindra insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen under ”Invända mot datinsamling”.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om uppgiftsbehandling med Google och följer helt de strikta föreskrifterna från de tyska dataskyddsmyndigheterna vid användning av Google Analytics.

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett online-annonseringsprogram från Google Ireland Limited ( ”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Google-sökmotorn eller på tredjepartswebbplatser när användaren anger specifika sökord i Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på användardata som finns hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi kvantitativt utvärdera dessa data genom att analysera vilka sökord som har lett till visning av våra annonser och hur många annonser som har resulterat i klick.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen och § 25.1 i det tyska telemedialagen (TTDSG). Samtycket kan när som helst återkallas.

Dataöverföring till USA grundas på de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen. Mer information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Denna webbplats använder funktionerna i Google Ads Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi koppla personer som interagerar med vårt online-erbjudande till specifika målgrupper för att sedan visa dem intressebaserad reklam i det Google-annonseringsnätverket (remarketing).

Dessutom kan reklammålgrupperna som skapats med Google Ads Remarketing kopplas samman med Googles funktioner för enhetsöverskridande användning. På detta sätt kan intressebaserade, personifierade reklammeddelanden som anpassats till din tidigare användning och surfning på en enhet (t.ex. mobiltelefon) även visas på en annan av dina enheter (t.ex. surfplatta eller dator).

Om du har ett Google-konto kan du invända mot personlig reklam genom att följa denna länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av denna tjänst sker med ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (GDPR) och § 25.1 i den tyska federala lagen om dataskydd och telemedia (TTDSG). Samtycket kan återkallas när som helst.

Ytterligare information och integritetspolicy finns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Målgruppsbildning med kundmatchning

För att skapa målgrupper använder vi bland annat Google Ads Remarketing Customer Match. Här överför vi vissa kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om dessa kunder är Google-användare och är inloggade på sina Google-konton, kommer de att se relevanta reklammeddelanden inom det Google-nätverket (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Google Conversion Tracking

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Genom Google Conversion Tracking kan Google och vi se om användaren har utfört vissa åtgärder. På så sätt kan vi till exempel utvärdera hur ofta knappar på vår webbplats har klickats och vilka produkter som har visats eller köpts oftast. Denna information används för att skapa konverteringsstatistik. Vi får information om det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får inte information som gör det möjligt för oss att identifiera användaren personligen. Google använder sig av cookies eller liknande tekniker för att identifiera användaren.

Användningen av denna tjänst sker med ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (GDPR) och § 25.1 i den tyska federala lagen om dataskydd och telemedia (TTDSG). Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google Conversion Tracking finns i Googles integritetspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook-pixel

Denna webbplats använder Facebooks besökaråtgärds-pixel för att mäta konverteringar. Tjänsten tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade data också till USA och andra tredjeländer.

Genom att klicka på en Facebook-annons och sedan besöka webbplatsen kan beteendet hos webbplatsens besökare spåras. På så sätt kan effektiviteten hos Facebook-annonserna utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål, och framtida reklamåtgärder kan optimeras.

De insamlade data är anonyma för oss som ägare till denna webbplats, och vi kan inte dra slutsatser om användarnas identitet. Data lagras och bearbetas dock av Facebook, vilket gör att de kan kopplas till användarprofilen och användas av Facebook för egna reklamändamål i enlighet med Facebooks dataskyddspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Vi som webbplatsägare kan inte påverka denna användning av data.

Användningen av denna tjänst sker med ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (GDPR) och § 25.1 i den tyska federala lagen om dataskydd och telemedia (TTDSG). Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföringen till USA grundas på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I den utsträckning personuppgifter samlas in och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, gemensamt ansvariga för denna datavernbearbetning (enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen). Det gemensamma ansvaret begränsas enbart till insamling av data och dess vidarebefordran till Facebook. Den efterföljande bearbetningen av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma skyldigheter har fastställts i ett avtal om gemensam bearbetning. Du kan läsa avtalets ordalydelse på följande länk: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att tillhandahålla information om dataskydd vid användning av Facebook-verktyget och för en dataskyddsmässigt säker implementering av verktyget på vår webbplats. Facebook ansvarar för dataskyddet av sina produkter. Du kan direkt göra anspråk på dina rättigheter som berörd part (t.ex. begäran om information) gällande de uppgifter som behandlas av Facebook. Om du gör anspråk på dina rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.

I Facebooks sekretesspolicy hittar du ytterligare information om skyddet av din integritet: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också inaktivera remarketing-funktionen ”Anpassade målgrupper” i annonsinställningarna på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Du måste vara inloggad på Facebook för att göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera Facebooks intressebaserade annonsering på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook Custom Audiences

Vi använder Facebook Custom Audiences. Leverantör av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

När du besöker eller använder våra webbplatser och appar, utnyttjar våra gratis- eller betaltjänster, överför data till oss eller interagerar med vårt företags Facebook-innehåll, samlar vi in dina personuppgifter. Om du ger oss ditt samtycke till att använda Facebook Custom Audiences kommer vi att överföra dessa data till Facebook, som kan visa dig relevant annonsering. Dessutom kan målgrupper skapas med hjälp av dina data (Lookalike Audiences).

Facebook behandlar dessa data som vår databehandlare. Mer information finns i Facebooks användarvillkor: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen (GDPR) och paragraf 25.1 i tyska telemedialagen (TTDSG). Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA grundas på standardavtalsklausuler från EU-kommissionen. Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience und https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight-taggen

Denna webbplats använder LinkedIn Insight-taggen. Tjänsten tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Datahantering genom LinkedIn Insight-taggen

Med hjälp av LinkedIn Insight-taggen får vi information om besökare på vår webbplats. Om en besökare är registrerad på LinkedIn kan vi analysera professionella uppgifter (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och yrkestitel) hos våra webbplatsbesökare för att bättre anpassa vår sida till respektive målgrupp. Dessutom kan vi med hjälp av LinkedIn Insight-taggen mäta om besökarna på våra webbplatser genomför ett köp eller annan åtgärd (konverteringsmätning). Konverteringsmätningen kan även ske på olika enheter (t.ex. från dator till surfplatta). LinkedIn Insight-taggen erbjuder även en retargeting-funktion som gör att vi kan visa riktad reklam utanför vår webbplats för besökarna, där LinkedIn enligt deras uppgifter inte identifierar reklamadressaten.

LinkedIn samlar också in så kallade loggfiler (URL, hänvisnings-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper samt tidpunkt för åtkomst). IP-adresserna förkortas eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar på olika enheter) hashas (pseudonymiseras). Direkta identifierare för LinkedIn-medlemmar raderas av LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna raderas sedan inom 180 dagar.

De uppgifter som samlas in av LinkedIn kan inte kopplas till specifika enskilda personer av oss som webbplatsoperatörer. LinkedIn kommer att lagra de insamlade personuppgifterna från webbplatsbesökarna på sina servrar i USA och använda dem i sin egen marknadsföring. Mer information finns i LinkedIn:s integritetspolicy på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Rättslig grund

Om samtycke har inhämtats används ovanstående tjänst enbart på grundval av artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (GDPR) och § 25 i den svenska dataskyddslagen (TTDSG). Samtycket kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har inhämtats används denna tjänst på grundval av artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen (GDPR); webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva marknadsföringsåtgärder, inklusive sociala medier.

Överföring av data till USA grundas på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa och https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Invändning mot användningen av LinkedIn Insight-taggen

Du kan motsätta dig analysen av din användaraktivitet och riktad reklam från LinkedIn genom följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dessutom kan medlemmar i LinkedIn styra användningen av sina personuppgifter för reklamsyften i kontoinställningarna. För att undvika kopplingen av data som samlas in på vår webbplats med ditt LinkedIn-konto måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Uppdragsbehandling

Vi har ingått ett avtal om upphandlad behandling (AVV) med ovanstående leverantör. Detta är ett dataskyddskrav som säkerställer att leverantören endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsdata

Om du vill prenumerera på nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi din e-postadress samt information som möjliggör verifiering av att du är ägaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare data samlas inte in eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och delar dem inte med tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i nyhetsbrevsanmälningsformuläret sker endast med ditt samtycke (artikel 6.1.a i GDPR). Det givna samtycket att lagra data, e-postadressen samt användningen av dessa för att skicka nyhetsbrevet kan när som helst återkallas, till exempel genom att använda ”Avsluta prenumerationen”-länken i nyhetsbrevet. Lagligheten av redan genomförda datahanteringsprocesser påverkas inte av återkallelsen.

De uppgifter som du har lämnat till oss för nyhetsbrevsprenumerationen kommer att lagras av oss eller av nyhetsbrevstjänsteleverantören tills du avslutar prenumerationen hos oss eller hos nyhetsbrevstjänsteleverantören och kommer att raderas från nyhetsbrevsdistributionslistan efter att prenumerationen avslutas eller ändamålet upphör. Vi förbehåller oss rätten att enligt vårt eget gottfinnande radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista i enlighet med vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR.

Lagring av data för andra ändamål hos oss påverkas inte av detta.

Efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevsdistributionslistan kan din e-postadress hos oss eller hos nyhetsbrevstjänsteleverantören eventuellt lagras i en svartlista om detta krävs för att förhindra framtida utskick av nyhetsbrev. Uppgifterna i svartlistan används endast för detta ändamål och kombineras inte med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa de lagstadgade kraven vid utskick av nyhetsbrev (berättigat intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR). Lagringen i svartlistan är inte tidsbegränsad. Du kan motsätta dig lagringen om dina intressen överväger vårt berättigade intresse.

7. Tillägg och verktyg

Font Awesome (lokal hosting)

Denna webbplats använder Font Awesome för att visa en enhetlig typsnittsdesign. Font Awesome är installerat lokalt och det sker ingen anslutning till Fonticons, Inc:s servrar.

Ytterligare information om Font Awesome finns i Font Awesomes integritetspolicy på: https://fontawesome.com/privacy.

Wordfence

Vi har integrerat Wordfence på denna webbplats. Leverantören är Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallad ”Wordfence”).

Wordfence används för att skydda vår webbplats mot oönskade åtkomster eller skadliga cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfences servrar för att Wordfence ska kunna jämföra sina databaser med åtkomster som görs på vår webbplats och eventuellt blockera dessa.

Användningen av Wordfence sker på grundval av artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen (GDPR). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats på ett så effektivt sätt som möjligt mot cyberattacker. Om ett lämpligt samtycke har begärts, sker behandlingen endast på grundval av artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (GDPR) och § 25.1 i den svenska dataskyddslagen (TTDSG), i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information på användarens enhet (t.ex. device fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Överföring av data till USA grundas på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns hä: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

8. Egna tjänster

Hantering av sökandens data

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka hos oss (t.ex. via e-post, post eller online-ansökningsformulär). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in i samband med rekryteringsprocessen. Vi försäkrar att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och övriga tillämpliga lagar och att dina uppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med dataskapande

När du skickar in en ansökan till oss behandlar vi dina personuppgifter som är kopplade till ansökan (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från intervjuer osv.) i den utsträckning det är nödvändigt för att fatta beslut om att inleda en anställning. Rättslig grund för detta är § 26 i den tyska dataskyddslagen (BDSG) (påbörjande av anställning), artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen (GDPR) (allmänna kontraktsförhandlingar) och – om du har gett ditt samtycke – artikel 6.1.a i GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Dina personuppgifter kommer endast att delas internt inom vårt företag med personer som är involverade i hanteringen av din ansökan.

Om ansökan är framgångsrik kommer de uppgifter du har lämnat på grundval av § 26 i BDSG och artikel 6.1.b i GDPR att lagras i våra databehandlingssystem för att genomföra anställningsförhållandet.

Uppbevaringsperiod för data

Om vi inte kan erbjuda dig en anställning, om du avböjer en anställningserbjudande eller om du drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att, baserat på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR, lagra de uppgifter du har skickat in i upp till 6 månader efter avslutningen av rekryteringsprocessen (avslag eller tillbakadragande av ansökan). Därefter kommer uppgifterna att raderas och fysiska ansökningshandlingar kommer att förstöras. Lagringen görs främst för bevisändamål i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av den 6-månadersperioden (t.ex. på grund av en hotande eller pågående rättslig tvist), kommer radering att ske först när syftet med fortsatt lagring har upphört.

En längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke enligt artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (GDPR) eller om det finns lagstadgade skyldigheter att behålla uppgifterna som hindrar radering.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på alla dina frågor
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner